Välkommen till Regionfullmäktige 2024
Hålls i Aten, Grekland

Nedan hittar du alla resurser du behöver för Regionfullmäktige 2024

ANMÄL DIG HÄR

Deadline Datum

 

Läs sekreterarens uppgifter och ansök
 • Region 9-styrelsen ska bestå av en ordförande, vice ordförande, Sekreterare, kassör och kommunikationsansvarig.
 • Sekreteraren är ansvarig för att föra korrekta protokoll och register över alla regionbeslut och åtgärder vid församlingen. Sekreteraren måste se till att protokollet e-postas, när det är möjligt, inom 45 dagar efter församlingen till alla deltagare i församlingen, icke-anslutna grupper i region 9 och serviceorgan som inte har skickat en representant till församlingen. Alla intresserade serviceorgan kan be region 9-sekreteraren om en kopia av protokollet via e-post.
 • Sekreterarens huvudsakliga uppgifter är att distribuera inbjudan till Region 9-församlingen och kongressen, Region 9-församlingens pärm och protokoll från alla Region 9-församlingar.
 • Sekreteraren producerar och distribuerar även region 9 styrelsemötesprotokoll.
 • Sekreteraren är ansvarig för att se till att inbjudan till församlingen och tillhörande nödvändiga dokument skickas till alla registrerade serviceorgan och tjänstemän.
 • Sekreteraren ansvarar för församlingens pärm och material (sammanställt av alla tjänstemän) som distribueras före sammankomsten. Pärmen innehåller rapporter, motioner och annan information om församlingens verksamhet. Pärmen innehåller ett anbudsformulär för värd för framtida region 9-församling/konvent. (2017)
 • Sekreteraren kommer att stödja ordföranden och styrelsen i hanteringen av eventuell avlönad personal
 • Sekreteraren kommer att sammanställa protokoll från varje församling i samarbete med protokollskommittén.
  • En inspelningsenhet kan användas vid behov.
  • Sekreteraren ansvarar för att skaffa kopior av all information som ska ingå i protokollet. Motioner som görs vid församlingen lämnas till sekreteraren skriftligen som måste innehålla namnet på förslagsställaren och sekreteraren.
  • Tidsskalan för att producera minuterna är kort. Sekreteraren tillsammans med kommittén för godkännande av protokoll skickar utkastet till Region 9:s ordförande. När protokollet har godkänts av sekreteraren, protokollföringskommittén, ordförande, kan protokollet distribueras.
  • Sekreteraren skickar protokollet till alla närvarande vid församlingen. Protokollet distribueras även till alla registrerade serviceorgan i Region 9 genom e-postkungörelse och läggs även ut på hemsidan.
  • Region 9 minuter kommer att innehålla:
   • Datum/tid och plats för region 9-församlingen,
   • Namn på tjänstemän,
   • Antal närvarande representanter
   • Protokoll över åtgärder som vidtagits på protokollet från föregående möte
   • Den exakta formuleringen av varje motion när den röstades om, och om den gick igenom eller misslyckades
   • Förslagsställare och biträdande av varje motion
   • Om rösten räknas, eller omröstning, ska räkningen inkluderas
   • Eventuell kallelse vid mötet
   • Ordningsfrågor och överklaganden
   • Kommittérapporter och alla andra rapporter som inträffar under eller kring sammankomsten
   • Reviderade kopior av Region 9 Stadgar och Region 9 Policy and Procedure manual.
   • Namn och e-postadresser till alla representanter vid sammankomsten finns på kontaktlistan som skickas efter sammankomsten. Den som inte vill få sin adress delad med de andra deltagarna bör informera sekreteraren vid församlingen.

ANSÖK NU

Läs kassörens uppgifter och ansök

Region 9-styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, Kassöroch kommunikationsansvarig.

 • Kassören ansvarar för Region 9:s ekonomi; och att se till att årsbokslutet skickas till alla medlemmar Intergroup och National/Language Service Boards.
 • Samordnar eventuella ekonomi- och budgetärenden med nämnder eller andra OA-medlemmar i Region 9.

 • Förbereder en årlig budget för godkännande av församlingen.

 • Upprätthåller register över alla intäkter och utgifter som uppstår för de olika verksamheterna i regionen.

 • Ger en årlig rapport över alla mottagna bidrag, samt intäkter och kostnader.

 • Underhåller region 9 bankkonton och register över pengar.

 • Kontaktar med bankiren, firmatecknare och revisor vid behov.

 • Tillhandahåller kvartalsvisa finansiella uppdateringar till R9-styrelsen.

 • Stödja ordföranden och styrelsen i hanteringen av eventuell avlönad personal.

 • Hålla kontakt med betald personal i ekonomifrågor.

ANSÖK NU

Läs uppgifterna som kommunikationsansvarig och ansök

Region 9-styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och Informatör.

 • Kommunikationsansvarig ska bistå övriga styrelseledamöter och utföra uppgifterna i styrelseuppdrag när så krävs.
 • Kommunikationsansvarig ansvarar för meddelanden som skickas till e-postlistan.
 • The Communications underhåller och uppdaterar region 9-listor.
 • Kommunikationsansvarig skickar påminnelser om viktiga datum till styrelsen.
 • Kommunikationsansvarig distribuerar meddelanden till Region 9-gemenskapen, angående OA i Region 9 och andra tillämpliga OA-nyheter eller information (som från WSO), tillsammans med information från tjänstemännen, förvaltaren, serviceorganen och annan information som fastställts vara importerad till R9 medlemmar. (2017)
 • Kommunikationsansvarig upprätthåller den uppdaterade listan (länder och kontakter) över alla R9-kontakter och grupprepresentanter.
 • Kommunikationsansvarig stämmer av kvartalslistorna för alla intergroups och nationella/språktjänststyrelser med region 9-listor för styrelseanvändning.
 • Kommunikationsansvarig tillhandahåller data för pärmen som visar (enligt WSO-listan) antalet R9-serviceorgan, antalet möten per land i R9 och språken och valutorna i region 9-länderna.
 • Kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med andra tjänstemän och/eller frivilliga för att nå ut till länder/serviceorgan som inte är närvarande vid sammankomsten eller i kontakt med region 9.

ANSÖK NU

Läs bankens skyldigheter och ansök

Region 9 Bankman

 • Måste vara medlem från Storbritannien.

 • Ta emot alla bidrag från den sjunde traditionen och skicka kvitton, kopiera kassören.

 • Ordna betalningar enligt anvisningar från kassören.

 • Fungera som firmatecknare för region 9 bankkonto.

 • Hantera alla bankrelaterade aktiviteter i Storbritannien.

 • Kopiera och vidarebefordra kontoutdrag till Region 9:s ordförande och kassör.

 • Skicka månatliga finansiella transaktionslistor till Region 9:s ordförande och kassör.

 • Underhåll och kontrollera månatliga kontoutdrag, vidarebefordra dem till kassören och ordföranden.

 • Samordna med kassören och rapportera årligen skriftligen till Region 9-församlingen.

 • Följ den detaljerade bankrollen som beskrivs i policyer och förfaranden (P&P).

 • En kreditprövning kommer att göras av den valda kandidaten. Om det misslyckas måste en ny bankman hittas.

 • Tjänst som en av Region 9 CIO-förvaltare.

 

ANSÖK NU

Läs skyldigheterna för World Service Business Conference Delegate och ansök
 • Delegaten/de delegater som representerar region 9 som helhet förväntas:
  Registrera dig till World Service Business Conference.
 • Boka resor och hotell i förväg i samråd med Region 9-kassören.
 • Skicka in ersättningsblanketter till kassören så snart som möjligt.
 • Var försiktig med att använda Region 9-medel när du deltar som delegat.
 • Rösta under affärsmöten för gruppsamvete på World Service Business Conference i enlighet med World Service Business Conference Policy Manual, som säger att delegater "kan få instruktioner om [regionens] önskemål. "Som deltagare ska delegater inte vara bundna av önskemålen från sin [region], men de bör inte rösta emot dessa önskemål om inte situationer uppstår på Business Conference som gör det nödvändigt för Anonyma Overeaters bästa som helhet. "
 • Delta i en World Service Business Conference Committee under konferensen och följa upp kommittéarbete under det följande året. Ett formulär för kommittépreferens som skickats in av delegaten bör överväga var andra Region 9-delegater tjänstgör för att sprida Region 9-kommittédeltagandet över de olika World Service Business Conference-kommittéerna. Om det behövs kan delegaten uppmanas att sitta i en annan kommitté än den själv har valt.
 • Delegater bör vara villiga att tjäna som en del av referensunderkommittén, regionens överklagandekommitté och/eller hjälpa till med insamlingar av Region 9 7th Tradition om de uppmanas att göra det.
 • Skriv en rapport om deras aktiviteter som regiondelegat och lämna in rapporten till regionrepresentanterna (och deras eget serviceorgan) inom 45 dagar efter konferensens slut. Det föreslås att denna rapport skickas elektroniskt till Region 9-representanterna.

ANSÖK NU

Monteringsdokument set 2 – Senast 30 augusti 2024 (dokument kommer att läggas till så snart de är tillgängliga)
 • Agenda för församlingen
 • Protokoll från föregående församling
 • budget
 • Styrelseofficer, kommitté, servicesamordnare och CIO-rapport 
 • Ansökningar om förvaltare
 • Ansökningar om öppna styrelseuppdrag och blank ansökningsblankett
 • Stadgarmotioner och Nuvarande stadgar
 • Policymotioner och Aktuell policymanual
 • Nya affärsrörelser 
 • Anbud till värdmöte i framtiden
Monteringsnyckelinformation

Innehåll

GDPR-sekretessmeddelande

Innehåll

Vital länk och vanliga frågor
Flödesschema för tillhörighet och deltagande
Filer i översättning
Information om Region 9-grupper och serviceorgan
Regionkarta
Riktlinjer för värdskap och möjliga framtida datum
Serviceorgan Behörighet till regionförsamling
Gå till verktygsfältet